การจดทะเบียนสมรส


การขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่าย ต้องเดินทางไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยานสองคน

การขอจดทะเบียนสมรส ไม่ว่าคู่สมรสจะเป็นคนไทยกับคนไทยด้วยกัน หรือ คนไทยกับคนญี่ปุ่น หรือ คนไทยกับคนต่างชาติ ต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศญี่ปุ่น จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายญี่ปุ่นก็ได้ แต่หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่น ควรจะแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะครอบครัวที่ประเทศไทย (หรือหากจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ควรแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายประเทศนั้นๆ ด้วย

การขอจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย

การขอจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

1. คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)

2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)

3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

4. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด

6. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่า(กรณีที่เคยหย่า) ที่ออกโดยอำเภอไทย โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย (มีอายุใช้งาน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศไทยประทับตรารับรอง)


*กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย

(เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-5751056-61)


7. หากเคยสมรสและหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัว-หย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทย ต้องหย่าเกิน 310 วัน)

8. หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับมาด้วย

9. รูปถ่ายสีขนาด 3x5 ซ.ม. 1 รูป

* หมายเหตุ:

1. ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย เพื่อความถูกต้องเรียบร้อยในการจดทะเบียนสมรสให้ท่าน

2. ตามกฎหมายใหม่ เมื่อสมรสแล้ว ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ ดังนี้
(1) คงใช้นามสกุลเดิมทั้งสองฝ่าย
(2) ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลตามสามี
(3) ฝ่ายชายใช้นามสกุลตามภรรยา
(4) ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลสามี ฝ่ายชายใช้นามสกุลภรรยา

3. ส่วนฝ่ายหญิงเมื่อสมรสตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถเลือกใช้คำหน้านามหญิงว่า นาง หรือ นางสาว ได้

 


 

การขอจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น/ชาวต่างชาติ ภายใต้กฏหมายญี่ปุ่น 

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำเภอ/เขตญี่ปุ่นนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากอำเภอ/เขตญี่ปุ่นที่ท่านประสงค์จะทำการสมรสโดยตรง กรณีอำเภอ/เขตญี่ปุ่นต้องการหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คนอินโยเก็งกุบิโชเมโช)ของฝ่ายไทยนั้น สามารถขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ

1. ขั้นตอนและวิธีการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสเพื่อนำไปสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

หนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (คนอินโยเก็งกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯโดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน 

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือเอกสารรับรองบุคคลคัดจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนมีรูปหน้าตนเองติด พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หน้าเปลี่ยนนามสกุล หน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด

4. หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าแทน โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หากเคยจดทะเบียนหย่า ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด(กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่าแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่าเกิน 180 วันแต่ยังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง โดยออกก่อนวันยื่นเรื่อง ไม่เกิน 1 วัน)

6. รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป

7. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

*หมายเหตุ  หนังสือรับรองความเป็นโสดนั้น หากไม่สามารถเดินทางไปขอด้วยตนเองที่ประเทศไทยได้สามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยนำเอกสารข้อ 1 - 3 และ 5 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจอย่างละ 1 ชุด มายื่นเรื่องที่ฝ่ายนิติกรณ์


เอกสารของชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้า และด้านหลัง1 ชุด

2. สำหรับชาวญี่ปุ่นต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคเซกิโทฮง)ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้ว (มีอายุใช้งาน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประทับตรารับรอง) (สอบถามที่อยู่ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  03-3580-3311 ต่อ 2308 แผนกโชเมฮั่น)

3. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 1 ชุดและให้นำหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศนั้นๆ ไม่เกิน 3 เดือน มาแสดงด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. ใบรับรองการทำงานปัจจุบันออกโดยบริษัท (ตัวจริง) 1 ชุด

ผู้ที่ปลดเกษียณอายุการทำงาน ใช้หนังสือการบันทึกรายได้จากการเกษียนอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวใช้ใบสำคัญการจดทะเบียนการค้า (ตัวจริง)  หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

หรือหนังสือรับรองการตั้งกิจการส่วนตัวและนำไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่ โคโชนินยาคุบะ (Notary Public) ตัวจริง 1 ชุด

5. รูปถ่าย 3 x 5 ซม. 1 รูป

*หมายเหตุ  ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

2. ขั้นตอนและวิธีการการแจ้งการสมรสที่อำเภอไทยภายหลังที่ได้จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่น

หลังจากที่เสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่นแล้ว คู่สมรสฝ่ายไทยควรยื่นคำร้องขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส ต่ออำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ และเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ของไทยให้ตรงตามฐานะที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารไปดำเนินการที่ประเทศไทยด้วยตนเองได้ หลังจากนำหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่นแล้ว สามารถทำใบมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้อื่นที่อยู่ที่ประเทศไทยไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสแทนได้ 

ขั้นตอนที่ 1

ขอรับรองคำแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส(คนอินจุริโชเมโช)และขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

1.1 กรณีสมรสกับชาวญี่ปุ่น ให้นำใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งระบุว่าได้สมรสแล้ว 1 ฉบับ ไปประทับตราที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (โทร 03 3580 3311 ต่อ 2308 แผนกโชเมฮั่น) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ใช้ใบคนอินจุริโชเมโชไม่ได้) แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย (ตัวอย่างคำแปล)

* กรณีสมรสกับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น แต่ได้ทำการสมรสที่อำเภอ/เขตญี่ปุ่นแล้ว ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมสำเนา 1 ฉบับ แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย (ตัวอย่างคำแปล)

1.2 สรุปเอกสารที่ต้องนำมายื่นได้แก่
- โคเซกิโทฮง/คนอินจุริโชเมโช ที่ผ่านการประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้ว ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- คำแปลภาษาไทยของโคเซกิโทฮง(ตัวอย่างคำแปล)/คนอินจุริโชเมโช(ตัวอย่างคำแปล) ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือเดินทางไทย 4 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคู่สมรส 2 ฉบับ 
(กรณีคู่สมรสฝ่ายไทยเดินทางกลับไทยไปแล้ว คู่สมรสชาวญี่ปุ่นสามารถมายื่นคำร้องแทนได้ โดยนำเอกสารข้างต้นมาด้วย) 

ขั้นตอนที่ 2

2.1 กรณีไปแจ้งด้วยตนเองที่ประเทศไทย
- นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ฉบับแปลภาษาไทยที่ผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กรมการกงสุล กองสัญชาติ และนิติกรณ์ โทรศัพท์ 66-2981-7171 

- ไปอำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส

- อำเภอไทยจะออกทะเบียนแห่งครอบครัว-สมรสและเปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยา และคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน

- ขอทำบัตรประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอ

- ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

2.2 กรณีขอทำใบมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งไปให้ญาติที่ประเทศไทยดำเนินการแทน

- ผู้รับมอบอำนาจ นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ฉบับแปลภาษาไทยที่ผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กรมการกงสุล กองสัญชาติ และนิติกรณ์ โทรศัพท์ 66-2981-7171

- ผู้รับมอบอำนาจ ไปอำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส

- อำเภอไทยจะออกทะเบียนแห่งครอบครัว-สมรสและเปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยา และคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน

- ให้ผู้รับมอบอำนาจส่งทะเบียนแห่งครอบครัว-สมรส หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน กลับคืนมาเพื่อนำมาขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หมายเหตุ:

* กรณีที่จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นแล้วแจ้งที่อำเภอไทยนั้น ทางอำเภอจะไม่ออกใบทะเบียนสมรสของไทยให้อีก แต่จะออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวให้แทน (ควรจะถ่ายเอกสารแล้วให้ทางอำเภอไทยรับรองสำเนาถูกต้องไว้สัก 2-3 ฉบับ เพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีจำเป็นอื่นๆ)

* การแจ้งการสมรสที่อำเภอไทยนั้น (การขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว) คู่สมรสฝ่ายไทยสามารถไปแจ้งที่อำเภอไทยได้โดยที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นไม่ต้องไปด้วยก็ได้ แต่จะต้องจัดเตรียมเอกสารไปให้ครบ


การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างชาติ(ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น)
การขอจดทะเบียนการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)

2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวโหลดได้ที่นี่)

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงหรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือเอกสารรับรองบุคคล ที่คัดสำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล และสำเนาหน้าประทับตราวีซ่ามาด้วย 1 ชุด

6. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่า(กรณีที่เคยหย่า) ที่ออกโดยอำเภอไทย โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย (มีอายุใช้งาน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศไทยประทับตรารับรอง)

7. หากเคยสมรสและหย่า ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้

8. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

9. รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป

เอกสารของชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด

2. หนังสือคุณสมบัติในการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส และได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศ คู่สมรสประจำประเทศญี่ปุ่น 1 ชุด

3. สำเนา Resident Card (ไซริวการ์ด) 1 ชุด

4. ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)

5. ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)

6. ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก โคโชนินยาคุบะ (Notary Public)

7. รูปถ่าย 3 x 5 ซม. 1 รูป


หมายเหตุ

1. หากประสงค์ทราบสถานที่ตั้งของโคโชนินยาคุบะ โปรดตรวจสอบจากสมุดโทรศัพท์ ภายใต้อักษร“ โค“

2. ในบางกรณีสถานทูตอาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

3. หากคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่ได้ทำงาน ให้เขียนจดหมายรับรองรายได้ของตนเอง แล้วนำไปประทับตรารับรองจากโคโชนินยาคุบะ